قرارداد خرید اولین دستگاه (سال 1356)

پرس 10 تن انگلیسی محصول JONES AND ATTWOOD LIMITED 

 اولین ماشین شرکت متالورژ است.

این پرس توسط مدیرعامل شرکت در سال 1356 خورشیدی از شرکت ایران هاکو خریداری شده است.

جالب توجه اینکه این پرس بیست و هشت هزار تومانی هنوز با کیفیت مشغول کار و بهره برداری  است.

قرارداد خرید پرس 10 تن

آخرین بروز رسانی: